top of page

Politique de Confidentialité :

Dernière mise à jour : 14/10/2023.

Votre vie privée est importante pour nous. Cette politique de confidentialité explique comment nous collectons, utilisons, divulguons et protégeons vos informations personnelles. En utilisant ce site web, vous consentez à notre politique de confidentialité.

1. Collecte d'informations

Nous collectons des informations personnelles que vous nous fournissez volontairement, telles que votre nom, adresse e-mail, numéro de téléphone, etc., lorsque vous remplissez des formulaires ou interagissez avec notre site.

2. Utilisation des informations

Nous utilisons vos informations personnelles pour répondre à vos demandes, personnaliser votre expérience sur le site, améliorer nos services, et vous envoyer des informations importantes. Nous ne vendons pas, ne louons pas, ni ne partageons vos informations avec des tiers non autorisés.

3. Cookies

Notre site utilise des cookies pour collecter des informations sur votre utilisation du site. Vous pouvez désactiver les cookies dans les paramètres de votre navigateur.

4. Sécurité des données

Nous mettons en place des mesures de sécurité pour protéger vos informations personnelles contre tout accès non autorisé.

5. Liens vers des sites tiers

Notre site peut contenir des liens vers des sites web tiers. Nous ne sommes pas responsables de leurs politiques de confidentialité et pratiques. Assurez-vous de consulter leurs politiques de confidentialité.

6. Modification de la politique de confidentialité

Nous pouvons mettre à jour cette politique de confidentialité à tout moment. La date de la dernière mise à jour sera indiquée en haut de la page.

7. Contact

Si vous avez des questions concernant notre politique de confidentialité, veuillez nous contacter via notre formulaire de contact.

Privacybeleid:

Laatst bijgewerkt: 14/10/2023.

Uw privacy is belangrijk voor ons. Dit privacybeleid legt uit hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, bekendmaken en beschermen. Door deze website te gebruiken, stemt u in met ons privacybeleid.

1. Verzameling van informatie

We verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, enz., wanneer u formulieren invult of met onze website interageert.

2. Gebruik van informatie

We gebruiken uw persoonlijke informatie om te reageren op uw verzoeken, uw ervaring op de website aan te passen, onze diensten te verbeteren en u belangrijke informatie te sturen. We verkopen, verhuren of delen uw informatie niet met ongeautoriseerde derde partijen.

3. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over uw gebruik van de website. U kunt cookies uitschakelen in uw browserinstellingen.

4. Beveiliging van gegevens

We nemen beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

5. Links naar websites van derden

Onze website kan links bevatten naar websites van derden. We zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid en praktijken. Zorg ervoor dat u hun privacybeleid raadpleegt.

6. Wijziging van het privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid op elk moment bijwerken. De datum van de laatste update wordt bovenaan de pagina vermeld.

7. Contact

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Privacy Policy:

Last updated: 14/10/2023.

Your privacy is important to us. This privacy policy explains how we collect, use, disclose, and protect your personal information. By using this website, you consent to our privacy policy.

1. Collection of Information

We collect personal information that you voluntarily provide to us, such as your name, email address, phone number, etc., when you fill out forms or interact with our website.

2. Use of Information

We use your personal information to respond to your requests, personalize your experience on the website, improve our services, and send you important information. We do not sell, rent, or share your information with unauthorized third parties.

3. Cookies

Our website uses cookies to collect information about your website usage. You can disable cookies in your browser settings.

4. Data Security

We implement security measures to protect your personal information against unauthorized access.

5. Links to Third-Party Websites

Our website may contain links to third-party websites. We are not responsible for their privacy policies and practices. Be sure to review their privacy policies.

6. Modification of the Privacy Policy

We may update this privacy policy at any time. The date of the last update will be indicated at the top of the page.

7. Contact

If you have any questions regarding our privacy policy, please contact us via our contact form.
 

  • Wix 

  • Wix Online Platform Limited 

  • Adresse : 1 Grant’s Row, Dublin 2 D02HX96, Ireland.

bottom of page